زبان انگلیسی شاسکوه

آموزش زبان انگلیسی دوره راهنمایی

گرامر درس شش:
مقدمه :کلیه کارهایی که ما انجام میدهیم از نظر زمانی در سه زمان ( گذشته _ حال _ آینده ) انجام میگیرند که ما تدریس زمانها را با زمان حال ساده شروع میکنیم.
زمان حال ساده:کارهایی را نشان میدهد که بطور تکراری هر روز یا هر ماه ... انجام میگیرند.مثلا شما هر روز از خواب بیدارمیشوید- غذا میخورید یا به مدرسه میروید.
فرمول جملات حال سا ده:
قید زمان + قید مکان + مفعول + فعل اصلی + فاعل
E1: I see Ali at school every day.
E2: We play football at school on Mondays.
نکته مهم :
اگر فاعل جمله سوم شخص مفرد ( he _ she _ it ) باشدبه آخر فعل اصلی(s _es ) اضافه میشود.
E1: She cleans the room every night.
E2: My father watches TV at home.
توضیح: اینکه در شماره 2 به جایMy father میتوان از he استفاده کرد.
نکته: اگر حرف آخر فعل اصلی (s_sh _ch _o _x) باشد بجای s از es استفاده میشود.
نشانه زمان حال ساده :
نشانه زمان حال ساده کلمات ( زمان (every+ و همچنین( روزهای هفته بصورت جمع on+ )میباشد.
(every night , every Monday , on Fridays , on Tuesdays
+ نوشته شده در  شنبه چهارم دی ۱۳۸۹ساعت ۲۳:۱۲ بعد از ظهر  توسط محمود ع  |