زبان انگلیسی شاسکوه

آموزش زبان انگلیسی دوره راهنمایی

Holy Quran

AL-FATIHA (THE OPENING)

سوره ی حمد

In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful.

بنام خداوند بخشنده و مهربان

All praise blong to Allah, the Lord of the Worlds.

 

ستایش متعلق به خداوند -پروردگار عالمین است 

The Beneficent, the Merciful.

که بخشنده و مهربان

Master of the Day of Judgment.

و مالک روز جزاء ست

you do we serve and you do we beseech for help.

تو را می پرستیم و از تو کمک می خواهیم

Keep us on the right path.

ما را به راه راست هدایت فرما

The path of those upon whom you hast favoured. Not (the path) of those upon whom your wrath is brought down, nor of those who go astray.

راه آنهایی که به آنها نعمت دادی نه راه کسانی که مورد غضب تو بودن و نه راه آنهایی که به ضلالت رفتن

 

http://english4learner.blogfa.com/

+ نوشته شده در  دوشنبه ششم خرداد ۱۳۸۷ساعت ۱۶:۱۶ بعد از ظهر  توسط محمود ع  |